L’elaboració del pressupost anirà en funció del objectius marcats i ens demarà un seguiment exhaustiu a més d’un control estricte de totes les accions a desenvolupar.

A partir de l’elaboració d’un estudi de previsions de costos que hem dut a terme, la diferència entre ingressos i despeses ens indica que hem de realitzar un gran esforç per aconseguir cobrir aquesta diferència negativa.

Les despeses estan repartides en diferents apartats:

Mentre que els ingressos es generen a partir de:

donacions col·laboradors / sponsors inscripcions participants recursos propis(actes i esdeveniments)

La diferencia entres aquests dos apartats ens indica clarament la necessitat de buscar fórmules per a generar recursos que ens permetin no tan sols equilibrar el pressupost, sinó inclinar-ho cap a l’obtenció de beneficis, de manera que tot el superàvit que es pugui obtenir serà donat a l’entitat solidària amb la que col·laborem o destinat a promoure la propera edició.