Els donatius no comptabilitzen com una despesa a declarar, però tenen certs beneficis fiscals a través de diferents deduccions tant a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) com a l’Impost de Societats (IS):

  • Particular: la deducció s’aplicarà a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF):
    • Els primers 250 € que s’aportin desgravaran al 80%.
    • A partir d’aquesta xifra, al 40%.
  • Empreses: la deducció s’aplicarà a l’Impost de Societats (IS):
    • Tot el donatiu al 40%

Aquests beneficis fiscals es donen quan l’entitat receptora, la que rep el donatiu, és una entitat beneficiària de mecenatge, de les enumerades a l’article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i els incentius fiscals de mecenatge.

L’entitat receptora acreditarà la donació mitjançant una certificació per la deducció.

IMPORTANT: totes les donacions, tant a equips com al dorsal 0, s’han de fer a través de la nostra pàgina web per a poder obtenir a final d’any el certificat per a la desgravació fiscal, tant en el cas de particulars com empreses. Si el donatiu no es fa a través d’aquesta plataforma, la Fundació Oncolliga no tindrà les dades de la persona o empresa que ha fet el donatiu i per tant no podrà expedir cap certifica